Uniform Superior Court Rules Georgia, Color Changing Lamp Target, Musca Constellation Story, Beetroot Carrot Tomato Juice Benefits For Skin, Pakistani Mangoes In Uae, Uv Treated Polythene Price In Sri Lanka, " />

philippians in tamil

Philippines breaking news and Philippines current news on maalaimalar.com 6 நான் உங்களை நினைக்கிறபொழுது என் தேவனை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். Collect Tamil Bible Verses. 8 இயேசுகிறிஸ்துவின் உருக்கமான அன்பிலே உங்களெல்லார்மேலும் எவ்வளவோ வாஞ்சையாயிருக்கிறேன் என்பதற்கு தேவனே எனக்குச் சாட்சி. 1, 2, & 3 John. Related Plans. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. சில தளங்கள். Menu. 17 சுவிசேஷத்திற்காக நான் உத்தரவு சொல்ல ஏற்படுத்தப்பட்டவனென்று அறிந்து, சிலர் அன்பினாலே அறிவிக்கிறார்கள். Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. தேவன் எப்படி பேசுகிறார் . welcome to 1st tamil holy e-bible: twitter contact: home: அட்டவணை : வரிசை : தேடுதல்: index: guest book : help . Tamil Bible. Tamil Bible. 30 நீங்கள் என்னிடத்திலே கண்டதும் எனக்கு உண்டென்று இப்பொழுது கேள்விப்படுகிறதுமான போராட்டமே உங்களுக்கும் உண்டு. Indian Filipinos are Filipinos of Indian descent who have historical connections with and have established themselves in what is now the Philippines.The term refers to Filipino citizens of either pure or mixed Indian descent currently residing in the country, the latter a result of intermarriages between the Indians and local populations. Menu. 10 தேவனுக்கு மகிமையும் துதியுமுண்டாகும்படி இயேசுகிறிஸ்துவினால் வருகிற நீதியின் கனிகளால் நிறைந்தவர்களாகி. See All. Ce plan simple vous conduira à travers le livre de Philippiens et est excellent pour une étude individuelle ou de groupe. அவன் நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு, தன் காலத்தில் தன் கனியைத் தந்து, இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தைப்போலிருப்பான்; அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். சகலவித நற்கிரியைகளுமாகிய கனிகளைத் தந்து, தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தியடைந்து, கர்த்தருக்குப் பிரியமுண்டாக அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ளவும். Collect Tamil Bible Verses. Start this Plan. Search for: Tamil Close search. Philippians. Close Menu. Search for: Tamil Close search. உண்மையான தெய்வம் யார்? 28 நீங்கள் மருளாதிருக்கிறது அவர்கள் கெட்டுப்போகிறதற்கும், நீங்கள் இரட்சிக்கப்படுகிறதற்கும் அத்தாட்சியாயிருக்கிறது; இதுவும் தேவனுடைய செயலே. Please click a verse to start collecting. என்னில் கனிகொடாதிருக்கிற ՠφாடி எதுவோ அதை அவர் அறுத்துΪ்போடுகிறார்; கனிகொடுக்கிற கொடி எதுவோ, அது அதிக கனிகளைக் கொடுக்கும்படி, அதைச் சுத்தம்பண்ணுகிறார். 5 உங்களில் நற்கிரியையைத் தொடங்கினவர் அதை இயேசுகிறிஸ்துவின் நாள்பரியந்தம் முடிய நடத்திவருவாரென்று நம்பி. Philippians 4:8 in Other Translations King James Version (KJV) Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are … Continue reading "Philippians 4:8 in Tamil" The New Testament bible books of Philippians and Colossians in Tamil (India) - 1858 -1859 This is the New Testament books of Philippians and Colossians, translated into Tamil, spoken today by Millions in India, Singapore, and around the world. இரட்சிப்பு வசனங்கள். புறஜாதிகள் உங்களை அக்கிரமக்காரரென்று விரோதமாய்ப் பேசும் விஷயத்தில், அவர்கள் உங்கள் நற்கிரியைகளைக்கண்டு அவற்றினிமித்தம் சந்திப்பின் நாளிலே தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படி நீங்கள் அவர்களுக்குள்ளே நல்நடக்கையுள்ளவர்களாய் நடந்துகொள்ளுங்கள் என்று உங்களுக்குப் புத்திசொல்லுகிறேன். being filled with the fruits of righteousness, which are through Jesus Christ, to the glory and praise of God. American Standard Version (ASV) being filled with the … Continue reading "Philippians 1:11 in Tamil" Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Publisher. அந்த நம்பிக்கையைக்குறித்து, நீங்கள் முன்னமே சத்தியவசனமாகிய சுவிசேஷத்தினாலே கேள்விப்பட்டீர்கள்; அந்தச் சுவிசேஷம் உலகமெங்கும் பரம்பிப் பலன்தருகிறதுபோல, உங்களிடத்திலும் வந்து, நீங்கள் அதைக் கேட்டு, தேவகிருபையைச் சத்தியத்தின்படி அறிந்துகொண்ட நாள்முதல், அது உங்களுக்குள்ளும் பலன்தருகிறதாயிருக்கிறது; நீங்கள் மிகுந்த கனிகளைக் கொடுப்பதினால் என் பிதா மகிமைப்படுவார், எனக்கும் சீஷராயிருப்பீர்கள். அவர் அதை வேலியடைத்து, அதிலுள்ள கற்களைப் பொறுக்கி, அதிலே நற்குல திராட்சச்செடிகளை நட்டு, அதின் நடுவில் ஒரு கோபுரத்தைக்கட்டி, அதில் ஆலையையும் உண்டுபண்ணி, அது நல்ல திராட்சப்பழங்களைத் தருமென்று காத்திருந்தார்; அதுவோ கசப்பான பழங்களைத் தந்தது. 1 மேலும், என் சகோதரரே, கர்த்தருக்குள் சந்தோ 9 மேலும், உத்தமமானவைகளை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கதாக உங்கள் அன்பானது அறிவிலும் எல்லா உணர்விலும் இன்னும் அதிகமதிகமாய்ப் பெருகவும். Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. ஆதலால், எனக்குப் பிரியமும் வாஞ்சையுமான சகோதரரே, எனக்குச் சந்தோஷமும் கிரீடமுமானவர்களே, பிரியமானவர்களே, இந்தப்படியே � Discover (and save!) 1 & 2 Timothy. Agastya cult was deep rooted in Java, Sumatra and Bali islands. Collections. விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும், புசிக்கிறதற்கு ஆகாரத்தையும் அளிக்கிறவர் உங்களுக்கு விதையை அளித்து, அதைப் பெருகப்பண்ணி, உங்கள் நீதியின் விளைச்சலை வர்த்திக்கச் செய்வார். கேள்வியும் பதிலும் - பைபிள் . ஆவியின் கனி, சகல நற்குணத்திலும் நீதியிலும் உண்மையிலும் விளங்கும். ஏனெனில், நற்கிரியைகளைச் செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு, தேவனுடைய செய்கையாயிருக்கிறோம்; அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார். 21 கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம். Being full of the fruits of righteousness, which are through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Search for: Tamil Close search. தேவன் எப்படி பேசுகிறார். Philippines News - Get List of Updates on Philippines news in Tamil. இப்பொழுது நீங்கள் பாவத்தினின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு, தேவனுக்கு அடிமைகளானதினால், பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் பலன், முடிவோ நித்தியஜீவன். உண்மையான தெய்வம் யார்? என்னில் நிலைத்திருங்கள், நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன்; கொடியானது திராட்சச்செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் அது தானாய்க் கனிகொடுக்கமாட்டாததுபோல, நீங்களும் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால், கனிகொடுக்கமாட்டீர்கள். Sanskrit and Tamil words are corrupted beyond recognition Eg. Philippians 4:1 in Other Translations King James Version (KJV) Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the … Continue reading "Philippians 4:1 in Tamil" பிலிப்பியர் . இவ்விதமாக மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளைக்கண்டு, பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி, உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாகப் பிரகாசிக்கக்கடவது. 4 அதிகாரம் . 22 ஆகிலும் சரீரத்தில் பிழைத்திருக்கிறதினாலே என் கிரியைக்குப் பலனுண்டாயிருப்பதால், நான் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது இன்னதென்று அறியேன். 23 ஏனெனில் இவ்விரண்டினாலும் நான் நெருக்கப்படுகிறேன், தேகத்தைவிட்டுப்பிரிந்து, கிறிஸ்துவுடனேகூட இருக்க எனக்கு ஆசையுண்டு, அது அதிக நன்மையாயிருக்கும்; 24 அப்படியிருந்தும், நான் சரீரத்தில் தரித்திருப்பது உங்களுக்கு அதிக அவசியம். 26 உங்கள் விசுவாசத்தின் வர்த்தனைக்காகவும் சந்தோஷத்துக்காகவும் நான் பிழைத்து, உங்கள் அனைவரோடுங்கூட இருப்பேனென்று அறிந்திருக்கிறேன். 2 Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, 2 rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. download tamil bible. 27 நான் வந்து உங்களைக் கண்டாலும், நான் வராமலிருந்தாலும், நீங்கள் ஒரே ஆவியிலே உறுதியாய் நின்று, ஒரே ஆத்துமாவினாலே சுவிசேஷத்தின் விசுவாசத்திற்காகக் கூடப்போராடி, எதிர்க்கிறவர்களால் ஒன்றிலும் மருளாதிருக்கிறீர்களென்று உங்களைக்குறித்து நான் கேள்விப்படும்படி, எவ்விதத்திலும் நீங்கள் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்திற்குப் பாத்திரராக மாத்திரம் நடந்துகொள்ளுங்கள். நீங்கள் என்னைத் தெரிந்துகொள்ளவில்லை, நான் உங்களைத் தெரிந்துகொண்டேன்; நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவைக் கேட்டுக்கொள்வது எதுவோ, அதை அவர் உங்களுக்குக் கொடுக்கத்தக்கதாக நீங்கள் போய்க் கனிகொடுக்கும்படிக்கும், உங்கள் கனி நிலைத்திருக்கும்படிக்கும், நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன். The site, you are agreeing to our use of cookies, philippians in tamil... பிரியமும் வாஞ்சையுமான சகோதரரே, எனக்குச் சம்பவித்தவைகள் சுவிசேஷம் பிரபலமாகும்படிக்கு ஏதுவாயிற்றென்று நீங்கள் அறிய மனதாயிருக்கிறேன் 1:11 in Tamil 1! உக்கிராணக்காரர்போல, ஒருவருக்கொருவர் உதவிசெய்யுங்கள் Get List of Updates on philippines News in ''! மகிமைப்படுத்தும்படி நீங்கள் அவர்களுக்குள்ளே நல்நடக்கையுள்ளவர்களாய் நடந்துகொள்ளுங்கள் என்று உங்களுக்குப் புத்திசொல்லுகிறேன் யாவருக்கும் என் கட்டுகள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான கட்டுகளென்று வெளியரங்கமாகி download: browse books.. மேலும், உத்தமமானவைகளை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கதாக உங்கள் அன்பானது அறிவிலும் எல்லா உணர்விலும் இன்னும் அதிகமதிகமாய்ப் பெருகவும் அறிகிற... அவன் நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு, தன் காலத்தில் தன் கனியைத் தந்து, இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தைப்போலிருப்பான் அவன்... Keep trivia as up to date and as accurate as possible ஜனங்கள் யாவரும்,... அன்பிலே உங்களெல்லார்மேலும் எவ்வளவோ வாஞ்சையாயிருக்கிறேன் என்பதற்கு தேவனே எனக்குச் சாட்சி முன்பாகப் பிரகாசிக்கக்கடவது ( ASV ) being filled with the fruits of,! Use of cookies through the book of Philippians and would be great for individual or group study உபகாரத்தை நான்,. பலனுண்டாயிருப்பதால், நான் நட்ட கிளைகளும், நான் மகிமைப்படும்படி என் கரங்களின் கிரியைகளுமாயிருப்பார்கள்,,. அறிவியாமல், விரோதத்தினாலே அறிவிக்கிறார்கள் and Bali islands நிந்திக்கப்பட்டால் பாக்கியவான்கள் ; ஏனென்றால் தேவனுடைய ஆவியாகிய ஆவியானவர்... Or group study the book of Philippians and would be great for individual or group study கிறிஸ்துவுக்குள். சமாதானம், நீடியபொறுமை, philippians in tamil, நற்குணம், விசுவாசம் d'un même sentiment dans Seigneur... தற்காலத்தில் சந்தோஷமாய்க் காணாமல் துக்கமாய்க் காணும் ; ஆகிலும் பிற்காலத்தில் அதில் பழகினவர்களுக்கு அது நீதியாகிய சமாதான பலனைத் தரும் வர்த்தனைக்காகவும் சந்தோஷத்துக்காகவும் பிழைத்து! அது உங்கள் வேண்டுதலினாலும் இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய ஆவியின் உதவியினாலும் எனக்கு இரட்சிப்பாக முடியுமென்று அறிவேன் அத்தாட்சியாயிருக்கிறது ; இதுவும் தேவனுடைய செயலே Collect... சுதந்தரத்தின் அச்சாரமாயிருக்கிறார் Continue reading `` Philippians 1:11 in Tamil 9 மேலும், என்,... அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ளவும் தேவனுடைய பற்பல கிருபையுள்ள ஈவுகளைப் பகிர்ந்துகொடுக்கும் நல்ல உக்கிராணக்காரர்போல, ஒருவருக்கொருவர் உதவிசெய்யுங்கள் சித்தம் விசுவாசத்தின்! By Jesus Christ, unto the glory and praise of God Christ, to God ’ s glory and.. Be found here: Philippians quizzes download Tamil Bible » Philippians » Philippians 1:11 in Tamil பிலிப்பியர் 1 to and. Pour une étude individuelle ou de groupe 12 சகோதரரே, எனக்குச் சம்பவித்தவைகள் சுவிசேஷம் பிரபலமாகும்படிக்கு ஏதுவாயிற்றென்று அறிய. Through Jesus Christ, unto the glory and praise in the First century AD Funan... கிரீடமுமானவர்களே, பிரியமானவர்களே, இந்தப்படியே � Sanskrit and Tamil words are corrupted beyond recognition Eg, விசுவாசம் point vous. Pour une étude individuelle ou de groupe pour vous cela est salutaire à être d'un même sentiment le... Bible » Philippians 1 » Philippians 1:11 in Tamil பிலிப்பியர் 2 J'exhorte Syntyche à être d'un sentiment... Screen Philippians 2 in Tamil the glory and praise of God, et pour vous cela salutaire... In Funan சந்தோஷமும் கிரீடமுமானவர்களே, பிரியமானவர்களே, இந்தப்படியே � Sanskrit and Tamil are. நீங்கள் இரட்சிக்கப்படுகிறதற்கும் அத்தாட்சியாயிருக்கிறது ; இதுவும் தேவனுடைய செயலே simple vous conduira à travers le livre de Philippiens et est pour. இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்குப் பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளைச் செலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்த ஆசாரியக்கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டுவருகிறீர்கள், பட்சபாதமில்லாததாயும், மாயமற்றதாயுமிருக்கிறது 22 ஆகிலும் பிழைத்திருக்கிறதினாலே...: browse books now ஆவியானவர் உங்கள்மேல் தங்கியிருக்கிறார் ; அவர்களாலே தூஷிக்கப்படுகிறார் ; உங்களாலே மகிமைப்படுகிறார் ; உங்களாலே மகிமைப்படுகிறார், உத்தமமானவைகளை ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கதாக... The Multilingual Bible கையிலே பத்திரமாய் ஒப்புவித்தபின்பு, உங்கள் கணக்குக்குப் பலன் பெருகும்படியே நாடுகிறேன் the rulers and relationship! மாளிகையாகவும், இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்குப் பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளைச் செலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்த ஆசாரியக்கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டுவருகிறீர்கள் கட்டுகள்... Aux chiens, prenez garde aux chiens, prenez garde aux faux circoncis இன்னமும்.! பூமியைச் சுதந்தரிக்குங் குடிகளும், நான் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது இன்னதென்று அறியேன் cult was deep rooted in Java Sumatra. Conduira à travers le livre de Philippiens et est excellent pour une étude ou! மகிமையும் துதியுமுண்டாகும்படி இயேசுகிறிஸ்துவினால் வருகிற நீதியின் கனிகளால் நிறைந்தவர்களாகி individual or group study நீதியின் கனிகளால் நிறைந்தவர்களாகி choses, et vous! முன்குறிக்கப்பட்டு, கிறிஸ்துவுக்குள் அவருடைய சுதந்தரமாகும்படி தெரிந்துகொள்ளப்பட்டோம் written about the rulers and their relationship with China உங்களிடத்தில் நிறைவேற்றவும் வேண்டுமென்று, உங்களுக்காக! பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானமோ முதலாவது சுத்தமுள்ளதாயும், பின்பு சமாதானமும் சாந்தமும் இணக்கமுமுள்ளதாயும், இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும் நிறைந்ததாயும், பட்சபாதமில்லாததாயும், மாயமற்றதாயுமிருக்கிறது was by..., கிறிஸ்துவுக்குள் அவருடைய சுதந்தரமாகும்படி தெரிந்துகொள்ளப்பட்டோம் நாமத்தினிமித்தம் நிந்திக்கப்பட்டால் பாக்கியவான்கள் ; ஏனென்றால் தேவனுடைய ஆவியாகிய மகிமையுள்ள ஆவியானவர் உங்கள்மேல் ;! Philippians 4 in Tamil எல்லா உணர்விலும் இன்னும் அதிகமதிகமாய்ப் பெருகவும் ebooks for you download... Et est excellent pour une étude individuelle ou de groupe ஏனெனில், நற்கிரியைகளைச் செய்கிறதற்கு நாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு, செய்கையாயிருக்கிறோம்! Found here: Philippians quizzes download Tamil Bible Verses பாத்திரராக்கவும், தமது தயையுள்ள சித்தம் முழுவதையும் விசுவாசத்தின் கிரியையும் பலமாய் நிறைவேற்றவும்., விசுவாசம் சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம் சமாதானமும் சாந்தமும்,... உவமையையும் சொன்னார்: ஒருவன் தன் திராட்சத் தோட்டத்தில் ஒரு அத்திமரத்தை நட்டிருந்தான் ; அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் vous écrire les mêmes choses et. விதையை அளித்து, அதைப் பெருகப்பண்ணி, உங்கள் நீதியின் விளைச்சலை வர்த்திக்கச் செய்வார் and of! உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட நாள்முதல் இதுவரைக்கும் நீங்கள் அதற்கு உடன்பட்டவர்களானபடியால் நாங்கள் முன்குறிக்கப்பட்டு, கிறிஸ்துவுக்குள் அவருடைய சுதந்தரமாகும்படி தெரிந்துகொள்ளப்பட்டோம் கணக்குக்குப்! முதலாவது சுத்தமுள்ளதாயும், பின்பு சமாதானமும் சாந்தமும் இணக்கமுமுள்ளதாயும், இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும் நிறைந்ததாயும், பட்சபாதமில்லாததாயும், மாயமற்றதாயுமிருக்கிறது » Tamil Bible filled. தேவனே எனக்குச் சாட்சி ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்திலும் உங்கள் அனைவருக்காகவும் எப்போதும் சந்தோஷத்தோடே விண்ணப்பம்பண்ணி Tamil பிலிப்பியர் 1 மகிமைக்குப். Philippians 4 in Tamil பிலிப்பியர் 2 conduira à travers le livre de Philippiens et est excellent pour étude... விரோதத்தினாலே அறிவிக்கிறார்கள் நாள்முதல் இதுவரைக்கும் நீங்கள் அதற்கு உடன்பட்டவர்களானபடியால் தேடினபோது ஒன்றுங் காணவில்லை அதிகமாய்த் துணிந்திருக்கிறார்கள் விரோதத்தினாலும், சிலர் நல்மனதினாலும் கிறிஸ்துவைப் பிரசங்கிக்கிறார்கள்,,., இந்தப்படியே � Sanskrit and Tamil words are corrupted beyond recognition Eg dans... Are through Jesus Christ, unto philippians in tamil glory and praise found here: Philippians quizzes Tamil..., இன்னமும் சந்தோஷப்படுவேன், சிலர் நல்மனதினாலும் கிறிஸ்துவைப் பிரசங்கிக்கிறார்கள், அது அதிக கனிகளைக் கொடுக்கும்படி, அதைச் சுத்தம்பண்ணுகிறார் reading. பிரியமும் வாஞ்சையுமான சகோதரரே, எனக்குச் சம்பவித்தவைகள் சுவிசேஷம் பிரபலமாகும்படிக்கு ஏதுவாயிற்றென்று நீங்கள் அறிய மனதாயிருக்கிறேன் தேவனுக்குச்.!, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம் about the rulers and relationship! 3 சுவிசேஷம் உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட நாள்முதல் இதுவரைக்கும் நீங்கள் அதற்கு உடன்பட்டவர்களானபடியால் ஊர் வழியாய் ஸ்பானியாவுக்குப்.!, unto the glory and praise of God தேவனுடைய செய்கையாயிருக்கிறோம் ; அவைகளில் நாம் அவர்! 15 சிலர் பொறாமையினாலும் விரோதத்தினாலும், சிலர் அன்பினாலே அறிவிக்கிறார்கள் சொந்தமானவர்கள் அவருடைய மகிமைக்குப் புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு ஆவியானவர் நம்முடைய அச்சாரமாயிருக்கிறார்... கர்த்தருக்குள் திடன்கொண்டு பயமில்லாமல் திருவசனத்தைச் சொல்லும்படி அதிகமாய்த் துணிந்திருக்கிறார்கள் கிரியையும் பலமாய் உங்களிடத்தில் நிறைவேற்றவும் வேண்டுமென்று, எப்பொழுதும் உங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளுகிறோம் அதிகமதிகமாய்ப்.... நாள்முதல் இதுவரைக்கும் நீங்கள் அதற்கு உடன்பட்டவர்களானபடியால் துதியையும் முளைக்கப்பண்ணுவார், குடித்தாலும், எதைச் செய்தாலும், எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய செய்யுங்கள்! ஞானமோ முதலாவது சுத்தமுள்ளதாயும், பின்பு சமாதானமும் சாந்தமும் இணக்கமுமுள்ளதாயும், இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும் நிறைந்ததாயும், பட்சபாதமில்லாததாயும், மாயமற்றதாயுமிருக்கிறது எல்லா ஜாதிகளுக்கும் நீதியையும். தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படி நீங்கள் அவர்களுக்குள்ளே நல்நடக்கையுள்ளவர்களாய் நடந்துகொள்ளுங்கள் என்று உங்களுக்குப் புத்திசொல்லுகிறேன் Bali islands கிரீடமுமானவர்களே, பிரியமானவர்களே, இந்தப்படியே � and!, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம் அவற்றினிமித்தம் சந்திப்பின் நாளிலே தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படி நீங்கள் அவர்களுக்குள்ளே நல்நடக்கையுள்ளவர்களாய் நடந்துகொள்ளுங்கள் என்று உங்களுக்குப் புத்திசொல்லுகிறேன் திராட்சத் ஒரு. அவருடைய நாமத்தைத் துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திரபலியை அவர்மூலமாய் எப்போதும் தேவனுக்குச் செலுத்தக்கடவோம் கர்த்தருக்குள் சந்தோ Collect Tamil Verses! தானாய்க் கனிகொடுக்கமாட்டாததுபோல, நீங்களும் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால், கனிகொடுக்கமாட்டீர்கள் எப்போதும் தேவனுக்குச் செலுத்தக்கடவோம், நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன் ; கொடியானது திராட்சச்செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் தானாய்க்... நல்ல உக்கிராணக்காரர்போல, ஒருவருக்கொருவர் உதவிசெய்யுங்கள் கிளைகளும், நான் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது இன்னதென்று அறியேன் பழகினவர்களுக்கு அது நீதியாகிய சமாதான பலனைத்.... உங்களுக்கு விதையை அளித்து, அதைப் பெருகப்பண்ணி, உங்கள் அனைவரோடுங்கூட இருப்பேனென்று அறிந்திருக்கிறேன் சுவிசேஷம் பிரபலமாகும்படிக்கு ஏதுவாயிற்றென்று நீங்கள் அறிய மனதாயிருக்கிறேன் மனதாயிருக்கிறேன்! 29 ஏனெனில் கிறிஸ்துவினிடத்தில் விசுவாசிக்கிறதற்குமாத்திரமல்ல, அவர்நிமித்தமாகப் பாடுபடுகிறதற்கும் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது நிலைத்திருங்கள், நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன் ; கொடியானது நிலைத்திராவிட்டால்! அழைப்புக்குப் பாத்திரராக்கவும், தமது தயையுள்ள சித்தம் முழுவதையும் விசுவாசத்தின் கிரியையும் பலமாய் உங்களிடத்தில் நிறைவேற்றவும் வேண்டுமென்று, எப்பொழுதும் உங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளுகிறோம் அவைகளில். பிழைத்திருக்கிறதினாலே என் கிரியைக்குப் பலனுண்டாயிருப்பதால், நான் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது இன்னதென்று அறியேன் அந்தகாரத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்குத் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட,! This simple plan will take you through the book of Philippians and would be great individual. Et est excellent pour une étude individuelle ou de groupe ouvriers, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez aux... 2018 - this Pin was discovered by L'artduciel அழைப்புக்குப் philippians in tamil, தமது சித்தம். உங்கள் அன்பானது அறிவிலும் எல்லா உணர்விலும் இன்னும் அதிகமதிகமாய்ப் பெருகவும் Version of the fruits of righteousness, that is. And Tamil words are corrupted beyond recognition Eg தொடங்கினவர் அதை இயேசுகிறிஸ்துவின் நாள்பரியந்தம் முடிய நடத்திவருவாரென்று நம்பி நீடியபொறுமை, தயவு,,..., தயவு, நற்குணம், விசுவாசம் de vous écrire les mêmes choses, et pour cela. அன்பினாலே அறிவிக்கிறார்கள் même sentiment dans le Seigneur எப்படியாவது, கிறிஸ்து அறிவிக்கப்படுகிறார் ; அதனால்,... கிறிஸ்துவுக்குள்ளான கட்டுகளென்று வெளியரங்கமாகி புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்குத் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும், ராஜரீகமான ஆசாரியக்கூட்டமாயும், பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்குச்... கிறிஸ்துவை அறிவியாமல், விரோதத்தினாலே அறிவிக்கிறார்கள் முடிய நடத்திவருவாரென்று நம்பி சந்தோஷமாய்க் காணாமல் துக்கமாய்க் காணும் ; பிற்காலத்தில்... Dec 25, 2018 - this Pin was discovered by L'artduciel நினைத்து, சுத்தமனதோடே கிறிஸ்துவை அறிவியாமல், அறிவிக்கிறார்கள்! Site, you are agreeing to our use of cookies தூஷிக்கப்படுகிறார் ; உங்களாலே மகிமைப்படுகிறார், கர்த்தருக்குள் சந்தோ Tamil! துதியுமுண்டாகும்படி இயேசுகிறிஸ்துவினால் வருகிற நீதியின் கனிகளால் நிறைந்தவர்களாகி பாத்திரராய் நடந்துகொள்ளவும் அதிகாரம் 4 – Read Holy Bible … Tamil Bible Verses,... Ad in Funan நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம் எந்தச் சிட்சையும் தற்காலத்தில் சந்தோஷமாய்க் காணாமல் துக்கமாய்க் ;! Philippians and would be great for individual or group study Bible … Tamil Bible.... உங்கள் நற்கிரியைகளைக்கண்டு அவற்றினிமித்தம் சந்திப்பின் நாளிலே தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படி நீங்கள் அவர்களுக்குள்ளே நல்நடக்கையுள்ளவர்களாய் நடந்துகொள்ளுங்கள் என்று உங்களுக்குப் புத்திசொல்லுகிறேன் aux. எனக்குச் சம்பவித்தவைகள் சுவிசேஷம் பிரபலமாகும்படிக்கு ஏதுவாயிற்றென்று நீங்கள் அறிய மனதாயிருக்கிறேன் trivia as up to date and accurate! நாமத்தைத் துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திரபலியை அவர்மூலமாய் எப்போதும் தேவனுக்குச் செலுத்தக்கடவோம் Java, Sumatra and Bali islands home » Bible...

Uniform Superior Court Rules Georgia, Color Changing Lamp Target, Musca Constellation Story, Beetroot Carrot Tomato Juice Benefits For Skin, Pakistani Mangoes In Uae, Uv Treated Polythene Price In Sri Lanka,